Op deze website vindt U de gepubliceerde Artikelen en Blogs van Francisca Scholte. De onderwerpen zijn Autisme Spectrum Stoornissen en (Speciaal) Onderwijs. Deze thema’s worden kritisch belicht door middel van onderzoek van zowel wetenschappelijke literatuur als praktijksituaties.Speciale aandacht is er voor foute diagnostiek, met name de Stoornis van Asperger, als er sprake is van hoogbegaafdheid.

De Blogs en de artikelen ‘Autisme als Hype’ en 'De diagnose Autisme is verwaterd' zijn populairwetenschappelijk geschreven.

On this website you will find the public articles and blogs of Francisca Scholte. The subjects are Autism Spectrum Disorders and (Special) Education. These themes will be scrutinized with both a study of scientific literature and by real-life situations.

The blogs and the article ‘Autisme, the Hype’ are written in a popular science style. Special attention is paid to incorrect diagnoses, especially Asperger's Syndrome, of the intellectually gifted.

Over de auteur

About the author

Mijn naam is Francisca Scholte. Mijn titels zijn Master of Education, M.E., en Master of Arts, M.A., Ik werkte als leerkracht (speciaal onderwijs) op scholen in achterstandswijken, in het speciaal basisonderwijs en op een cluster 3-school (Mytyl). Als creatief therapeut werkte ik in het speciaal basisonderwijs. De laatste 10 jaar was ik als supervisor verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ik begeleidde stagiaires in het werkveld van de creatieve therapie. Aan mijn onderzoek naar de diagnostiek van Autisme spectrum stoornissen heb ik gewerkt tussen 2007 en 2020.Momenteel ben ik met pensioen.

Door mijn opleiding en werkervaring heb ik de mogelijkheid om psychosociale problematiek en psychiatrische stoornissen, waaronder ontwikkelingsproblematiek, vanuit zowel onderwijskundig als psychopathologisch perspectief, te analyseren, te indiceren en te behandelen. Het hoort tevens bij mijn professie dat ik de vertaling kan maken van een theoretisch model naar de praktijk van onderwijs en hulpverlening. Het (kunnen) analyseren en bespreken van (beschreven) casussen maakt hiervan onderdeel uit. Deze kennis en kunde is van essentieel belang geweest voor mijn onderzoek.

E-Mail: f.scholte<AT>deds.nl

My name is Francisca Scholte and I hold a Master of Education and a Master of Arts. I have worked as a general teacher and art teacher at schools in deprived areas, primary schools offering special education, and a so-called ‘cluster 3 school’ aimed specifically at children suffering from mental or physical disabilities.

During the past ten years I have been employed at the Dutch Han University of Applied Sciences (located in Arnhem and Nijmegen), where I supervised internships in the field of creative therapy. At the moment I am retired but I continue to work on my research into the diagnostics of Autism Spectrum Disorders, a project which I started in 2007.

My training and working experience provide me with the tools to signal, analyse and treat psychosocial problems, mental disorders and developmental difficulties from both a pedagogical and a psychopathological perspective. In addition, my past experience allows me to translate theoretical models to the professional practice of education and treatment, and vice versa, and to analyse and discuss case studies of patients. These skills are essential to my research.

E-Mail: f.scholte<AT>deds.nl

Artikelen over Autisme Spectrum Stoornissen

Articles about Autism Spectrum Disorders

Introductie

Introduction

De volgende artikelen vormen een elkaar aanvullende reeks, maar kunnen los van elkaar gelezen worden. Met behulp van een groot aantal historische citaten illustreer ik hier de wankele wetenschappelijke basis van de classificatie Stoornis van Asperger. In de DSM-V komt de ‘Stoornis van Asperger’ als label niet meer terug, maar vormt deze toch mede de grondslag van de hernieuwde classificatie ‘Autisme Spectrum Stoornis’. Het algemene ‘tekortkomingen in de communicatie’ is de kern van deze classificatie.

Een foute diagnose is schadelijk, de betrokkene komt in een onjuist perspectief te staan en krijgt niet de hulp die hij nodig heeft én voorhanden is. De gevolgen voor de identiteit zijn groot; emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling lopen gevaar.

The following articles form a series, but can be read in any order. Using a large number of historical citations I will illustrate the weak scientific basis of the classification of Asperger's Disorder.

Erroneous diagnoses are damaging because they lead to an incorrect interpretation of the children and an inability to offer the required and available help. This poses significant dangers to their identity and imperils their emotional, social and intellectual development.

Artikelen

Articles

Autisme als Hype (2007, laatste bewerking 2017)
Asperger opnieuw gelezen;
De Verwarring tussen Autisme en Hoogbegaafdheid (2008, laatste bewerking 2015)
Moderne misvattingen over Autisme Spectrum Stoornissen (2011)
Boekbespreking:
‘Dramaqueen of gewoon Autisme? Mijn leven voor en na de diagnose’ (2012)
Ontmanteling van de diagnostische categorie Autisme:
van Kanner en Asperger naar Wing en Frith - Verwatering en Devaluatie (2013)
De laatste visie van Asperger - erkenning voor hoogbegaafden (2016)
Diagnose Autisme is verwaterd
Oorspronkelijke titel: De herijking van de classificatie Autisme (2017)
Donald Triplet, patiënt van Kanner (2017)
Hoe de classificatie autisme zijn essentie verloor - gevolgen voor mens en maatschappij (2017)
Anders diagnosticeren en behandelen in de GGZ (2020)
Autism; the Hype
Rereading Asperger;
The Confusion Between Autism and Intellectual Giftedness
Modern misconceptions regarding Autism Spectrum Disorders
Dismantling the diagnostics category of Autism: from Kanner and Asperger to Wing and Frith – Watering Down and Devaluation
The last vision of Asperger - acknowledgement of the highly gifted
How the classification autism lost its essence - consequences for people and society
Samenvattingen, artikelen & bestelinformatie Abstracts, articles & ordering information

Blogs

Symptomen? Daar zit een wereld achter
Asperger en zijn tweeledige opvatting van het begrip autisme
De wonderlijke geschiedenis van de Stoornis van Asperger
Autisme en de teloorgang van de Triade
ADHD en de DSM
Autisme en eetproblemen
Schizofrenie of doe maar autisme
Speciaal onderwijs, wees er zuinig op
Vrouwen met Autisme, een zeldzaamheid
Kind met een beperking; een rouwproces

Artikelen over (Speciaal) Onderwijs

Supervisie in het Onderwijs (2009, bewerkt 2012)
Speciaal onderwijs als opmaat voor een geïntegreerd en gelukkig leven (2017)
Samenvatting & artikelen